พรบ.ความมั่นคง กับ พรก.ฉุกเฉิน เหมือนกันไหม ?
         

พ.ร.บ.ความมั่นคง กับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เหมือนกันไหม ?

" พ.ร.บ.ความมั่นคง กับ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินมันเหมือนกันไหมครับ ที่ผมดูในข่าวเค้าบอกว่าประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง แต่พอตามอ่านในเน็ต หลายคนกลับบอกว่าประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน "

ขอบคุณครับ

ตอบ

ไม่เหมือนค่ะ พ.ร.บ. ความมั่นคง เป็นคนละอย่างกับ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างแรกเลย พ.ร.บ. นั้นก็มาจากสภานิติบัญญัติ ส่วน พ.ร.ก.มาจากฝ่ายบริหาร

พรบ.ความมั่นคงนั้นต้องเป็นกรณีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ กอ.รมน.เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้โดยต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

แต่การประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน นั้นคือ เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชนให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต บางท้องที่ได้ตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์

แล้วสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นยังไงล่ะ??
คำตอบคือ สถานการณ์อันกระทบหรืออาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง

ตาม พ.ร.ก.นี้ มีสถานการณ์ฉุกเฉิน กับ ฉุกเฉินร้ายแรงนะจ๊ะ

 

เครดิต คุณปฐมภูมิบอลไทย, คุณToMMie

ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2f5ef2fd6762a731

*ข้อมูลเบื้องต้นเสนอเพื่อเป็นความรู้ โดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง*